Vaše prodejna:
změnit obchod
MINIMARKET PUK
Frýdecká 59, Třinec
MINIMARKET PUK
Frýdecká 59, Třinec,
Otevírací doba
Dnes otevřeno do 20:00
Zítra 8:00 - 20:00
Zobrazit mapu a celou otevírací dobu změnit obchod a nastavit adresu pro doručení

Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÝCH STRÁNEK EMUJOBCHOD.CZ

 

Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.emujobchod.cz mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále také jen „Podmínky“).


Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

Prodávajícím je:

Název: FORTUNA FAMILIARIS s.r.o.

Sídlo: Frýdecká 59, Staré Město, Třinec

IČ: 05226872, DIČ: CZ05226872

Email: puk3nec@seznam.cz

Kontaktní adresa: Frýdecká 59, Staré Město, Třinec

Je-li Kupujícím spotřebitel (spotřebitel = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. OZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.     OBJEDNÁVKA

1.     Kupující objednává zboží Prodávajícího prostřednictvím e-shopu na www.emujobchod.cz.  Takto vykonaná objednávka se považuje za závaznou a po jejím přijetí ze strany Prodávajícího je tímto způsobem uzavřena smlouva distančním způsobem.

2.     Při každé objednávce musí Kupující uvést pravdivě všechny údaje, které jsou označeny jako povinné, zejména jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky. Kupující může být vyzván e-shopem Prodávajícího k registraci, která mu následně umožní využívat případné služby a věrnostní programy e-shopu. Kupující může potvrzením souhlasit nebo kdykoliv odmítnout odesílání informací a newsletterů na jeho email. Registrace však není podmínkou prodeje a koupě.

3.     Kupující je povinen objednat pouze takové zboží, u kterého splňuje veškeré podmínky jeho koupě, a to zejména v případě alkoholu dosažení příslušné právními předpisy vyžadované hranice. Prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán. V případě prodeje alkoholu nebo dalšího zboží, u kterého je podmínkou prodeje kupujícímu dosažení určité věkové hranice, Kupující bere na vědomí, že Prodávající ověří splnění podmínek prodeje při vydání zboží.

4.     Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu přijetí objednávky potvrdí emailem. Poté co bude objednávka připravena k vyzvednutí, Prodávající opět emailem potvrdí, že zboží je připraveno na provozovně Prodávajícího k vyzvednutí. V případě objednání zboží s dopravou spolu s přijetím objednávky bude potvrzen i termín doručení zboží. Od termínu písemného potvrzení objednávky je objednávka pro Prodávajícího i Kupujícího závazná a tím vzniká obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5.     Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v době, kdy se ověřuje objednávka u Prodávajícího, do doby potvrzení objednávky Prodávajícím. Objednávku je možné platně stornovat pouze písemnou formou (e-mailem zaslaným na adresu, ze které bylo odesláno shrnutí objednávky). Potvrzení o přijetí stornování objednávky oznámí Prodávající Kupujícímu také písemnou formou (e-mailem). Písemná forma e-mailu na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro Prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky. V případě, že Kupující neobdrží od Prodávajícího písemné potvrzení o přijetí stornování objednávky, může Kupující ověřit stav u Prodávajícího telefonicky.

 

2.     DODACÍ LHŮTA

1.     Předpokládaný termín odběru zboží bude vždy oznámený Kupujícímu při potvrzení objednávky.

2.     Obecně platí, že pokud je zboží skladem, je termín odběru zboží na provozovně Prodávajícího v následujících 24 hodinách v rámci provozní doby Prodávajícího ode dne ověření a potvrzení objednávky. V případě, že zboží není  skladem, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání. Po potvrzení termínu odběru zboží od Kupujícího platí dodací lhůta k dohodnutému termínu.  

3.     V případě doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce se za termín doručení zboží považuje datum uvedené Kupujícím v objednávce, které bylo Prodávajícím potvrzeno písemně (e-mailem).

4.     Kupující je oprávněn požádat o změnu termínu doručení zboží nejpozději do 2,5h (150min.) před sjednaným termínem doručení zboží, a to pouze písemnou formou (emailem zaslaným na adresu, ze které bylo odesláno shrnutí objednávky). Potvrzení o přijetí změny termínu doručení oznámí Prodávající Kupujícímu také písemnou formou (e-mailem). Změna termínu není provedena, pokud Kupující neobdrží potvrzení o přijetí změny termínu (-emailem). V případě, že Kupující neobdrží od Prodávajícího písemné potvrzení o přijetí změně objednávky, může Kupující ověřit stav u Prodávajícího telefonicky.

 

 

3.     CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVNÉ

1.     Cena zboží je stanovená ceníkem Prodávajícího, přičemž cena je zobrazená v katalogu zboží na internetových stránkách e-shopu. Ceny uvedené v ceníku, jakož i nabízené množství, mohou podléhat změnám i bez předcházejícího upozornění. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. V případě akcí zpravidla platí, že slevy se nedají sčítat. Pro každou jednotlivou objednávku je platná kupní cena, která byla uvedena v ceníku Prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky Kupujícího. V případě, že se jedná o vážené zboží - nebalené zboží volně ložené (např. ovoce, zelenina), nabízené podle hmotnosti, musí být tyto označeny v ceníku Prodávajícího měrnou cenou a jejich výsledná cena se řídí násobkem měrné ceny v ceníku Prodávajícího a skutečně zvážené hmotnosti zboží, odpovídající množství objednanému Kupujícím (s odchylkou podle charakteru zboží, zejména v případě ovoce a zeleniny).

2.     Kupující uhradí platbu některým z následujících způsobů platby: a) na provozovně: v hotovosti nebo platební kartou, b) v případě dopravy zboží: bezhotovostním bankovním převodem při objednávce zboží.

3.     Před převzetím zboží je Kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží spolu s cenou související služby (dopravy), pokud ji Kupující objednal.

Způsob dopravy si volí Kupující z nabídky činěné Prodávajícím přes formulář objednávky na e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámená kupujícímu před odesláním objednávky.

 

4.     PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ

1.     Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese výdejního místa do 24 hodin od potvrzení objednávky Prodávajícím nebo v případě objednání dopravy zboží se kupující zavazuje být přítomen na adrese uvedené v objednávce a zboží převzít v termínu doručení zboží.

2.     Nebude-li Kupující anebo jeho zástupce přítomen v době doručení zboží na adrese uvedené v objednávce a zboží tak nepřevezme, Prodávající je oprávněn sankcionovat Kupujícího pokutou ve výši 210 Kč/za každý jeden případ nevyzvednutí zboží.

3.     Při přebírání zboží doručovaného formou rozvozu zboží je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená a zničená, Kupující je povinen odmítnut převzetí zásilky, ihned kontaktovat Prodávajícího a se smluvním dopravcem Prodávajícího sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptované.

4.     Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet Prodávajícího.

5.     Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží ještě nepřešlo na Kupujícího.

6.     Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího momentem převzetí Kupujícím anebo jeho zástupcem.

 

5.      VRATNÉ OBALY

  1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal.
  2. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu na provozovně (výdejním místě) Prodávajícího. Zálohovaný obal nelze vracet řidiči při doručení zboží.

 

6.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.     Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části jestliže:

§  a) zboží se nevyrábí nebo se přestal vyrábět;

§  b) změnila se cena, za kterou zboží prodává jeho dodavatel (distributor);

§  c) vystavená cena zboží byla chybná;

§  d) se jedná o smlouvu o prodeji alkoholu nebo dalšího zboží, u kterého je podmínkou prodeje kupujícímu dosažení určité věkové hranice, Kupujícímu a Kupující či osoba, kterou Kupující pověřil vyzvednutím/převzetím zboží, nedovršila věku 18 let.

§  e) Kupující se v minulosti v obchodním kontaktu s Prodávajícím nechoval v souladu s pravidly poctivého obchodního styku, nebo jednal tak, že porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu nebo způsobil nebo chtěl způsobit prodávajícímu škodu.

2.     Kupující, který je spotřebitelem, tj. který neuzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je oprávněn v případě doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží.

3.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo v případě doručení zboží na adresu uvedenou v objednávce od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v písemné formě a ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní adresu Prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Kupující může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

7.      DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.     Pokud Kupující odstoupí od smlouvy v případech, kdy to není zákonem vyloučeno (viz čl. 6.3 těchto Podmínek), vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený).

2.     Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, zpět nebo je předá na adrese [název firmy], [sídlo], [kontaktní osoba]. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud Kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

3.     S vrácením platby může Prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.     Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Kupujícímu nevzniknou další náklady.

 

8.      ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ

1.     Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2.     V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

3.     Prodávající je oprávněn započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

 

  1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.     Je-li Kupující spotřebitelem, tj. neuzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. V případě, byla-li v nabídce na webových stránkách e-shopu, na prodávané věci, na obalu určeném pro český trh, v návodu připojeném k věci anebo v reklamě, formou sdělení v českém jazyce určeného pro spotřebitele v České republice uvedena doba, po kterou lze věc použít (dále jen „záruční doba“), odpovídá Prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

2.     V případě uplatňování reklamace, se Kupujícímu doporučuje telefonicky oznámit prodávajícímu, že dané zboží vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací Prodávající doporučí Kupujícímu další postup při vyřizování reklamace.

3.     Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

§  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

§  se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

§  věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

§  věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

§  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

4.     V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci, a to v provozovně Prodávajícího. Reklamace je řádně uplatněna až doručením zboží, které má podle Kupujícího vady, Prodávajícímu.

5.     V případě vady věci, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující – spotřebitel i právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však dodání nové věci (resp. nové součásti) vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou věci.

6.     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.     Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

8.     Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

§  zboží byl instalován nebo používán v rozporu se záručními podmínkami výrobce, s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním nebo neoprávněným zásahem (zejména v případě nedovolených zásahů do zboží ze strany Kupujícího, nebo zásahu do zboží provedeného jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem)

§  mechanickým poškozením zboží, provozováním zboží v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, v případě vady vzniklé zapojením zboží do nesprávného napájecího napětí)

§  vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že zboží byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

9.     Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

§  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

§  má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním zboží,

§  vyplývá-li to z povahy zboží (zejména omezená délka trvanlivosti baterií a spotřebního materiálu).

10. Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

11. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

12. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

13. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

§  že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí zboží, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem. Záruční list Kupující předloží vždy při reklamaci zboží, jehož záruku prodloužil výrobce;

§  že Kupující koupil zboží od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení zboží prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího, a výrobního čísla zboží  (nevyžaduje se u záznamových médií, příslušenství a zboží bez uvedeného výrobního čísla);

§  že je zboží vadné; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek.

14. Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

15. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena Kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně Prodávajícího či Kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

 

10.  POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Prodávající při nakládání s osobními údaji dodržuje účinnou právní úpravu, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se Zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů, dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o Zpracování Osobních údajů.

2.     Správcem osobních údajů je prodávající.

3.     Právním titulem ke zpracování je ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR plnění smlouvy.

4.     Účelem zpracování je prodej zboží na základě kupní smlouvy, kontrola dodržování pravidel a podmínek kupní smlouvy a zpětná kontrola oprávněnosti nároků Kupujícího a Prodávajícího.

5.     Doba zpracování je od odeslání objednávky do jejího řádného splnění.

6.     Prodávající následně tři roky po splnění objednávky uchovává údaje za účelem splnění právní povinnosti a na základě oprávněného zájmu za účelem případné kontroly orgánu dozoru, právní obrany proti nárokům a uplatnění práv.

7.     Kupující má právo podat vůči Prodávajícím kdykoli žádost za účelem výkonu jeho práv podle čl. 15 až 22 GDPR a/nebo námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu. Kupující má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníku. V případě, že předmětem objednávky bylo zboží, které neměl Prodávající aktuálně k dispozici, a nebyla dostupná informace o jeho ceně v době dodání, a po obstarání informace o ceně zboží v době dodání Kupující nesouhlasí s cenou, za kterou je takové zboží Prodávajícím nabízeno, má Kupující právo od smlouvy odstoupit.

2.     Kupující odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami včetně poučení o zpracování osobních údajů, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím mimo jiné obsahuje internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění Podmínek.

3.     Bez ohledu na ostatní ustanovení Podmínek, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení Podmínek nebo vzniklé jiným způsobem. 

4.     Tyto Podmínky byly formulované a přijaté v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že bude shledáno příslušným orgánem veřejné moci České republiky některé ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím nejsou nijak dotčena.

5.     Prodávající tímto informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa http://www.coi.cz.

6.     Má-li Kupující, který je spotřebitelem, za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

7.     Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

8.     V ostatních výslovně nesjednaných otázkách se vztah Prodávajícího a Kupujícího řídí ustanoveními OZ v platném znění.

 

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 7. 2021.

 

Jak to funguje?

Nákup vyřídíte doma online, obchod zboží připraví a vy si ho jen vyzvednete. Bez dlouhého vybírání, čekání ve frontě a obav.

1.
Vyberte si zboží čekejte na potvrzení
2.
Vyzvedněte nebo nechte si doručit objednávku